STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100561 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 42/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2022

100562 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 317/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

100563 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 113/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/04/2022

100564 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 68 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

100565 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 416/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/05/2022

100566 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 138/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/05/2022

100567 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 17/21/170000035/PCBPL-BYT Đã thu hồi
07/05/2022

100568 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 17 /21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/05/2022

100569 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 24/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

100570 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 185/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

100571 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 17/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

100572 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 179/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/06/2022

100573 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 637/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2022

100574 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 606/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2022

100575 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 35/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/07/2022

100576 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 476/21/170000035/PCBPL-BYT Đã thu hồi
04/08/2022

100577 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 281/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2022

100578 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 222/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

100579 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 255/21/170000035/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/09/2022

100580 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 16/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2022

100581 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 407/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/09/2022

100582 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 389/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

100583 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 491/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

100584 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 564/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

100585 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 483/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

100586 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 04/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2022

100587 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 385 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2022

100588 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 476 /21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/10/2022

100589 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 351 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/11/2022

100590 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38 / 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022