STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100591 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 68 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

100592 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 416/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/05/2022

100593 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 138/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/05/2022

100594 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 17/21/170000035/PCBPL-BYT Đã thu hồi
07/05/2022

100595 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 17 /21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/05/2022

100596 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 24/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

100597 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 185/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

100598 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 17/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

100599 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 179/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/06/2022

100600 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 637/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2022

100601 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 606/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2022

100602 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 35/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/07/2022

100603 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 476/21/170000035/PCBPL-BYT Đã thu hồi
04/08/2022

100604 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 281/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2022

100605 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 222/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

100606 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 255/21/170000035/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/09/2022

100607 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 16/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2022

100608 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 407/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/09/2022

100609 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 389/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

100610 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 491/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

100611 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 564/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

100612 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 483/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

100613 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 04/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2022

100614 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 385 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2022

100615 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 476 /21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/10/2022

100616 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 351 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/11/2022

100617 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38 / 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

100618 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 382 /21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

100619 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 21/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

100620 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 264/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022