STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100621 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 267/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

100622 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 504/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

100623 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 505/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

100624 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 708/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2023

100625 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 563/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

100626 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

100627 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 137A/170000035/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

100628 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 522A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

100629 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 83A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

100630 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 05/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

100631 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 37A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

100632 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100633 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 113A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100634 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 114A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100635 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 121A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100636 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 123A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100637 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 153A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100638 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 241A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100639 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 283/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100640 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 348A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100641 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 388/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100642 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 389/21/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100643 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 390/21/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100644 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 449/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100645 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 468A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100646 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 563/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100647 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 565/170000035/PVBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100648 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 385A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100649 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 397A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100650 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 401A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023