STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101101 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Dengue TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 008/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
04/07/2023

101102 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 0005/ARTR/PLTTB_PM Còn hiệu lực
29/04/2022

101103 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG 0003/ALLT/PLTTB_KH Còn hiệu lực
17/05/2022

101104 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG 010/2022/VBCBPL-KH Còn hiệu lực
03/10/2022

101105 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG 012/2022/VBCB-KH Còn hiệu lực
06/10/2022

101106 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 007/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
04/07/2023

101107 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 007/HANGZHOU/PLTTB_KHITC Còn hiệu lực
07/06/2024

101108 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virut viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 0016/ARTRON/PLTTB_PM Còn hiệu lực
31/03/2023

101109 Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính Amphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 183 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
27/11/2021

101110 Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính FOB TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BM GROUP 04/2024/PLTTBYT-BM Còn hiệu lực
26/01/2024

101111 Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính hCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23027 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/09/2023

101112 Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BM GROUP 01/2024/PLTTBYT-BM Còn hiệu lực
26/01/2024

101113 Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG/IgM kháng HEV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRUSTMED 240000005/PCBB-ĐNa Còn hiệu lực
05/02/2024

101114 Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BM GROUP 01/2024/PLTTBYT-BM Còn hiệu lực
26/01/2024

101115 Que thử/ khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ABON01_v01 Còn hiệu lực
22/08/2023

101116 Que thử/ khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema pallidum TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 164 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/09/2021

101117 Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính LH trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BM GROUP 03/2024/PLTTBYT-BM Còn hiệu lực
26/01/2024

101118 Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính Morphine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 230002318/PCBB-HN Còn hiệu lực
11/01/2024

101119 Que thử/ Khay thử/ Bút thử xét nghiệm định tính hCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 173 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
27/10/2021

101120 Que thử/ Khay thử/ Bút thử xét nghiệm định tính hCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 193 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/07/2022

101121 Que thử/ Khay thử/ Bút thử xét nghiệm định tính LH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 174 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
27/10/2021

101122 Que thử/ Khay thử/ Bút thử xét nghiệm định tính LH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 194 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/07/2022

101123 Que thử/khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA HMS/062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

101124 Que thử/khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA HMS/062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

101125 Que thử/Khay thử xét nghiệm định tính chất gây nghiện trong mẫu nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 2303/2024/PL Còn hiệu lực
03/06/2024

101126 Que thử/Khay thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BM GROUP 05/2024/PLTTBYT-BM Còn hiệu lực
26/01/2024

101127 Que thử/Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Rotavirus TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BM GROUP 02/2024/PLTTBYT-BM Còn hiệu lực
26/01/2024

101128 Que thử/Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Rotavirus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRUSTMED 240000006/PCBB-ĐNa Còn hiệu lực
05/02/2024

101129 Que thử/khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Rotavirus nhóm A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F 37/2022/PCBPL-DFU Đã thu hồi
21/03/2022

101130 Que thử/Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV 1/2/O TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23014 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2023