STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101191 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 071/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2023

101192 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ 012023/HC Còn hiệu lực
27/10/2023

101193 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 161/170000043/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/11/2023

101194 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC 11-2023/KQPLC-KTHL Còn hiệu lực
22/11/2023

101195 Thủy tinh thể nhân tạo (có kèm hoặc không kèm dụng cụ đặt kính) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210181 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Còn hiệu lực
26/03/2021

101196 Thủy tinh thể nhân tạo (Intraocular Lens) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2505/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Nhi Đã thu hồi
20/06/2019

101197 Thủy tinh thể nhân tạo (Intraocular Lens) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/3008/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Nhi Đã thu hồi
20/06/2019

101198 Thủy tinh thể nhân tạo (Intraocular Lens) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2205/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Nhi Đã thu hồi
04/09/2019

101199 Thủy tinh thể nhân tạo (Intraocular Lens) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2505/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Nhi Còn hiệu lực
04/09/2019

101200 Thủy tinh thể nhân tạo (Intraocular Lens) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/3008/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Nhi Còn hiệu lực
04/09/2019

101201 Thủy tinh thể nhân tạo (Intraocular Lens) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/0306/MERAT-2020 Công Ty TNHH Thiết Bị Y tế Minh Nhi Còn hiệu lực
05/06/2020

101202 Thủy tinh thể nhân tạo (Intraocular Lens) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 04/1506/MERAT-2020 Công Ty TNHH Thiết Bị Y tế Minh Nhi Còn hiệu lực
20/06/2020

101203 Thủy tinh thể nhân tạo (Intraocular Lenses) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/1305/MERAT-2020 Công ty TNHH TM Bách Quang Đã thu hồi
05/06/2020

101204 Thủy tinh thể nhân tạo (Intraocular Lenses) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/1305/MERAT-2020 Công ty TNHH TM Bách Quang Đã thu hồi
05/06/2020

101205 Thủy tinh thể nhân tạo (Intraocular Lenses) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2202/MERAT-2021 Công ty TNHH TM Bách Quang Còn hiệu lực
10/03/2021

101206 Thủy tinh thể nhân tạo (Intraocular Lenses) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/1305/MERAT-2020 Công ty TNHH TM Bách Quang Đã thu hồi
06/05/2021

101207 Thủy tinh thể nhân tạo (Intraocular Lenses) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG 0504/KQPL-BQ Còn hiệu lực
06/04/2022

101208 Thủy tinh thể nhân tạo - INTRAOCULAR LENS (IOL) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 550/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
10/10/2020

101209 Thủy Tinh Thể nhân tạo ACRYFOLD TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3057 PL -TTDV CÔNG TY TNHH TATAVN Còn hiệu lực
22/12/2019

101210 Thủy tinh thể nhân tạo Artiflex Myopia TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 51/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
08/01/2021

101211 Thủy tinh thể nhân tạo ARTISAN TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1704/MP/1700000123/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long Còn hiệu lực
28/06/2019

101212 Thủy tinh thể nhân tạo ARTISAN Aphakia TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1704/MP/1700000123/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long Còn hiệu lực
28/06/2019

101213 THUỶ TINH THỂ NHÂN TẠO ASPHERICAL TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1077/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
08/09/2020

101214 Thủy tinh thể nhân tạo dùng trong nhãn khoa và phụ kiện đi kèm, bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 51/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
19/04/2020

101215 Thủy Tinh thể nhân tạo GALAXYFOLD TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3056 PL -TTDV CÔNG TY TNHH TATAVN Còn hiệu lực
22/12/2019

101216 THUỶ TINH THỂ NHÂN TẠO HYDROPHILIC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1081/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
08/09/2020

101217 Thủy tinh thể nhân tạo Hydrophilic Acrylic Posterior Chamber Single Piece Foldabel Intraocular Lens, SLIMFOLD TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 843 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2021

101218 THUỶ TINH THỂ NHÂN TẠO HYDROPHOBIC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1081/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
08/09/2020

101219 Thủy tinh thể nhân tạo Intraocularlens (IOLs) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/1305/MERAT-2020 Đã thu hồi
18/04/2022

101220 Thủy tinh thể nhân tạo Intraocularlens (IOLs) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/1305/MERAT-2020 Còn hiệu lực
18/04/2022