STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102121 Stent kim loại thực quản TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 167.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
04/06/2020

102122 Stent kim loại đường mật TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 167.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
04/06/2020

102123 Stent thay đổi dòng chảy TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018517 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
28/07/2019

102124 Stent thay đổi dòng chảy TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018579 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
23/10/2019

102125 Stent các loại TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Taewoong01-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/11/2022

102126 Stent các loại dùng cho niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL1009-01/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/01/2021

102127 Stent cầm máu thực quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00089-CBPL/D-El CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
03/03/2021

102128 Stent can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 11.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
09/06/2021

102129 Stent can thiệp mạch máu ngoại biên (Giá đỡ động mạch chậu và thận) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 11.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/10/2023

102130 Stent can thiệp tim mạch và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 18.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
09/07/2019

102131 Stent can thiệp tim mạch và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 11.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
09/06/2021

102132 Stent chặn cổ túi phình mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 06-2021DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
22/02/2021

102133 Stent chặn cổ túi phình mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-389-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
23/11/2021

102134 Stent chặn cổ túi phình mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA 04/2023-ANPHA/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

102135 Stent chặn dòng chảy nội túi phình mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 77A/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
03/04/2020

102136 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL18/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

102137 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL24/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

102138 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL33/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

102139 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1834/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
03/11/2019

102140 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2013/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
25/02/2020

102141 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2017/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
24/03/2020

102142 Stent dẫn lưu mật,tụy dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2032/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2020

102143 Stent dẫn lưu đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2047/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
02/02/2021

102144 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 122/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/08/2019

102145 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VT001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV Thương Mại Vân Thông Còn hiệu lực
19/12/2019

102146 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 93/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/09/2019

102147 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200104 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
18/02/2020

102148 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180559 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
17/03/2020

102149 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181802 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
17/03/2020

102150 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200199 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
25/03/2020