STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102271 Thuốc thử chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV‑1 p24 và kháng thể kháng HIV‑1, bao gồm nhóm O, và HIV‑2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3549/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2023

102272 Thuốc thử chạy kèm theo hệ thống máy định danh virus, vi khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 751/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022

102273 Thuốc thử chỉ thị Acid Indolepyruvic trong xét nghiệm Tryptophan Deaminase (TDA) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 182/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/09/2022

102274 Thuốc thử chỉ thị Acridine Orange TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230206-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/06/2023

102275 Thuốc thử chỉ thị Calcofluor White TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-09.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

102276 Thuốc thử chỉ thị Catalase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230110-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
11/01/2023

102277 Thuốc thử chỉ thị Desoxycholate TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
23/11/2022

102278 Thuốc thử chỉ thị Dobell & O’Connor Iodine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221215-03.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

102279 Thuốc thử chỉ thị dùng cho xét nghiệm HNID Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 267/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
14/01/2021

102280 Thuốc thử chỉ thị dùng cho xét nghiệm Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 257/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/01/2021

102281 Thuốc thử chỉ thị dùng cho xét nghiệm Pyrrolidonyl-b-naphthylamide (PYR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 266/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
26/02/2021

102282 Thuốc thử chỉ thị Ferric Chloride TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230110-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
11/01/2023

102283 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 124/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
11/08/2021

102284 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 184/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/09/2022

102285 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220812-03.DSM/BPL Còn hiệu lực
23/11/2022

102286 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 13/2023/NP-PL Còn hiệu lực
01/02/2023

102287 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230322-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
22/03/2023

102288 Thuốc thử chỉ thị Kali Hydroxide 10% TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-05.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

102289 Thuốc thử chỉ thị Lactophenol Cotton Blue TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220812-04.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

102290 Thuốc thử chỉ thị Nitrate A TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230206-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/06/2023

102291 Thuốc thử chỉ thị Nitrate B TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230206-03.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/06/2023

102292 Thuốc thử chỉ thị Nitrophenyl TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 130/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/08/2021

102293 Thuốc thử chỉ thị Nitrophenyl TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 100/2022/NP-PL Còn hiệu lực
22/08/2022

102294 Thuốc thử chỉ thị oxidase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210731 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/09/2021

102295 Thuốc thử chỉ thị Oxidase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220812-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
19/12/2022

102296 Thuốc thử chỉ thị PYR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210730 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/09/2021

102297 Thuốc thử chỉ thị Tryptophan Deaminase (TDA) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 127/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
11/08/2021

102298 Thuốc thử chỉ thị Vogesproskauer A TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-06.DSM/BPL Còn hiệu lực
19/12/2022

102299 Thuốc thử chỉ thị Vogesproskauer B TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-07.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

102300 Thuốc thử chỉ thị β-Naphthylamine trong xét nghiệm Pyrrolidonyl-β-naphthylamide (PYR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 183/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/09/2022