STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102391 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-631/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
14/07/2020

102392 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-359/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

102393 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-913/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2020

102394 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-356/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2020

102395 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian TT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-637/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
14/07/2020

102396 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng 25-OH Vitamin D Total TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM 17112022/PCBPL-MEDI Còn hiệu lực
09/12/2022

102397 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 144/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/04/2020

102398 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng ALT/GPT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-486/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
15/03/2021

102399 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Anti-Mullerian Hormone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM PL01-21092023/MDE Còn hiệu lực
23/09/2023

102400 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng AST/GOT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-486/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
15/03/2021

102401 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 131/20/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
24/09/2021

102402 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38/21/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

102403 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng calci TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 371/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

102404 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng calci TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 369/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

102405 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng chất ức chế plasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-431/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

102406 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng citrat TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 323/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

102407 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-486/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
15/03/2021

102408 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-167/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/01/2020

102409 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 335/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

102410 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 336/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

102411 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 337/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

102412 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 341/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

102413 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng creatinin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-1069/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/04/2020

102414 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-316/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
28/04/2020

102415 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 10/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
22/02/2021

102416 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-270/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2020

102417 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-271/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2020

102418 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM PL02-21092023/MDE Còn hiệu lực
23/09/2023

102419 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Dabigatran TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-409/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

102420 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng FDP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-655/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2020