STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102691 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amikacin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3684/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

102692 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aminotransferase (ALT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3442/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

102693 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3065/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

102694 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3066/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

102695 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3182/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

102696 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3241/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

102697 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amoniac TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 79/2022/NA-PL Còn hiệu lực
26/08/2022

102698 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amoniac TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 144/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

102699 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-211/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2021

102700 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0046 Còn hiệu lực
27/04/2022

102701 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0080 Còn hiệu lực
02/06/2022

102702 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0088 Còn hiệu lực
28/06/2022

102703 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0080a Còn hiệu lực
19/09/2022

102704 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0088a Còn hiệu lực
28/09/2022

102705 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

102706 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

102707 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

102708 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0142 Còn hiệu lực
07/12/2023

102709 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase tụy TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0019 Còn hiệu lực
15/04/2022

102710 Thuốc thử xét nghiệm định lượng androstenedione TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3234/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

102711 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-Tg TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

102712 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-TPO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

102713 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Antistreptolysin O TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-179/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/08/2021

102714 Thuốc thử xét nghiệm định lượng antistreptolysin O TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3200/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

102715 Thuốc thử xét nghiệm định lượng antistreptolysin O TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3292/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

102716 Thuốc thử xét nghiệm định lượng antistreptolysin O TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3974/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/06/2023

102717 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Antistreptolysin-O (ASO) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0013 Còn hiệu lực
10/03/2022

102718 Thuốc thử xét nghiệm định lượng antistreptolysin-O (ASO) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0001 Còn hiệu lực
18/03/2022

102719 Thuốc thử xét nghiệm định lượng antithrombin III TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 35/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
22/02/2021

102720 Thuốc thử xét nghiệm định lượng antithrombin III TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 116/2022/SVN-PL Đã thu hồi
12/09/2022