STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102751 Thuốc thử xét nghiệm xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210737 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

102752 Thuốc thử xét nghiệm xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR-α/β TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210807-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
28/10/2021

102753 Thuốc thử xét nghiệm xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR-γ/δ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210812-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
29/10/2021

102754 Thuốc thử xét nghiệm xác định lượng LDL cholesterol nhỏ đậm đặc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3283/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

102755 Thuốc thử xét nghiệm xác định lượng LDL cholesterol nhỏ đậm đặc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3284/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

102756 Thuốc thử xét nghiệm xác định nồng độ fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3853/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2023

102757 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 268/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/12/2021

102758 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD3, CD4, CD8 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 158/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/05/2021

102759 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD45+ và quần thể tế bào biểu hiện kép CD45+ CD34+ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 137/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/05/2021

102760 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD45+ và quần thể tế bào biểu hiện kép CD45+ CD34+ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 137/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
18/08/2021

102761 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện HLA-B27 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 159/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/05/2021

102762 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 83/2021/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
10/03/2021

102763 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 06/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
05/06/2021

102764 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 52/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
07/09/2021

102765 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 33/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
06/10/2023

102766 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 46/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
26/12/2023

102767 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Prothrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-225/2022/PL Còn hiệu lực
23/12/2022

102768 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Prothrombin TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 02-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
24/02/2023

102769 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 14/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
17/07/2021

102770 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 28/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
04/08/2021

102771 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 17/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
27/06/2023

102772 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 38/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
20/10/2023

102773 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin Owrens TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2275/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022

102774 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian PT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 39/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

102775 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 193/Biolabo-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
22/06/2021

102776 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 27/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
04/08/2021

102777 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-222/2022/PL Còn hiệu lực
23/12/2022

102778 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 32/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
06/10/2023

102779 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3928/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

102780 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 42/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
26/12/2023