STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102811 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần từ huyết thanh hoặc huyết tương. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

102812 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2034/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
13/10/2021

102813 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2413/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

102814 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2579/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

102815 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0076 Còn hiệu lực
20/05/2022

102816 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2638/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

102817 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2651/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

102818 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0089 Còn hiệu lực
28/06/2022

102819 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0076a Còn hiệu lực
19/09/2022

102820 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0089a Còn hiệu lực
28/09/2022

102821 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-185/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

102822 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-196/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

102823 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

102824 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

102825 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

102826 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 204/2023/NP-PL Còn hiệu lực
03/10/2023

102827 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3847/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

102828 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh hoặc huyết tương. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

102829 Thuốc thử xét nghiệm định lượng BNP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

102830 Thuốc thử xét nghiệm định lượng BNP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23034 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/11/2023

102831 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C3 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0066 Còn hiệu lực
17/05/2022

102832 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C3 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0060 Còn hiệu lực
02/06/2022

102833 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C3 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0074 Còn hiệu lực
15/06/2022

102834 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C3 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0066a Còn hiệu lực
19/09/2022

102835 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C3 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0060a Còn hiệu lực
28/09/2022

102836 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C3 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0130 Còn hiệu lực
04/07/2023

102837 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bổ thể C3c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2930/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

102838 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bổ thể C3c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2932/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

102839 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bổ thể C3c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3188/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

102840 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C4 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0058 Còn hiệu lực
10/05/2022