STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103231 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 717/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

103232 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 123/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

103233 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 203/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

103234 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 221/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

103235 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 426/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

103236 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 427/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

103237 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 50/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

103238 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 86/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

103239 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 638/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

103240 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 669/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

103241 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 60/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

103242 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 232/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

103243 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 191/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

103244 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 399/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

103245 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 309/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

103246 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 365/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

103247 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 375/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

103248 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 356 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

103249 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 97/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/02/2022

103250 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 116/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2022

103251 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 117/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2022

103252 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 118/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2022

103253 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 232/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2022

103254 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 42/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2022

103255 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 317/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

103256 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 113/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/04/2022

103257 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 68 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

103258 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 416/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/05/2022

103259 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 138/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/05/2022

103260 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 17/21/170000035/PCBPL-BYT Đã thu hồi
07/05/2022