STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103261 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 17 /21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/05/2022

103262 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 24/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

103263 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 185/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

103264 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 17/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

103265 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 179/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/06/2022

103266 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 637/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2022

103267 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 606/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2022

103268 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 35/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/07/2022

103269 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 476/21/170000035/PCBPL-BYT Đã thu hồi
04/08/2022

103270 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 281/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2022

103271 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 222/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

103272 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 255/21/170000035/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/09/2022

103273 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 16/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2022

103274 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 407/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/09/2022

103275 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 389/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

103276 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 491/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

103277 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 564/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

103278 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 483/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

103279 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 04/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2022

103280 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 385 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2022

103281 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 476 /21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/10/2022

103282 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 351 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/11/2022

103283 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38 / 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

103284 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 382 /21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

103285 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 21/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

103286 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 264/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

103287 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 267/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

103288 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 504/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

103289 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 505/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

103290 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 708/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2023