STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103291 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 563/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

103292 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

103293 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 137A/170000035/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

103294 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 522A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

103295 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 83A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

103296 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 05/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

103297 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 37A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

103298 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

103299 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 113A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

103300 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 114A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

103301 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 121A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

103302 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 123A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

103303 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 153A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

103304 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 241A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

103305 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 283/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

103306 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 348A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

103307 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 388/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

103308 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 389/21/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

103309 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 390/21/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

103310 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 449/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

103311 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 468A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

103312 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 563/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

103313 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 565/170000035/PVBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

103314 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 385A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

103315 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 397A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

103316 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 401A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

103317 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 308/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2023

103318 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 425A/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/05/2023

103319 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 36/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/05/2023

103320 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 218A/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/05/2023