STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103321 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 83A/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

103322 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 284/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/07/2023

103323 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 258/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2023

103324 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 412/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2023

103325 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 276/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2023

103326 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 230/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/12/2023

103327 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 67/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/12/2023

103328 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 08/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2023

103329 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 502/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/12/2023

103330 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 349/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2024

103331 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 209/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2024

103332 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 68/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2024

103333 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 703/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/02/2024

103334 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 87/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2024

103335 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 63/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/04/2024

103336 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 07/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/04/2024

103337 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 595/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/05/2024

103338 Theo chi tiết phụ lục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-17/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

103339 Theo chi tiết phụ lục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-18/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

103340 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01150917 Công ty Cổ phần Tư khoa học BIOMEDIC Còn hiệu lực
12/08/2019

103341 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 190-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SINH HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
22/05/2020

103342 theo danh mục đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC Số: 27/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Đã thu hồi
27/12/2020

103343 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 5252021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
25/10/2021

103344 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 825-ĐP/18000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

103345 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 14062023-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

103346 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 09052023-TN/180000023/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

103347 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 31-2019/170000007/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Beckman Coulter Hong Kong Limited tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
13/11/2019

103348 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD & PUSEN MEDICAL VIỆT NAM 01-WL&PS/BPL Còn hiệu lực
10/02/2023

103349 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 02/2023NP Còn hiệu lực
24/04/2023

103350 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 03/2023NP Đã thu hồi
25/04/2023