STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111271 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-059/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2022

111272 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-Dimer mức cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-150/2022/PL Còn hiệu lực
27/10/2022

111273 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-Dimer mức thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-150/2022/PL Còn hiệu lực
27/10/2022

111274 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng dấu ấn tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-052/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

111275 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng dấu ấn tim mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-027REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

111276 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng dấu ấn ung thư TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-019REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

111277 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0035 Còn hiệu lực
22/04/2022

111278 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 171/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
22/11/2022

111279 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 185/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

111280 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol và Ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-038/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/03/2022

111281 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol và Ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-054/PLTTBYT Còn hiệu lực
30/03/2022

111282 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol/Ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-025REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

111283 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol/Ammonia thông minh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-122REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

111284 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

111285 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ferritin, Myoglobin và IgE TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0123 Còn hiệu lực
03/01/2023

111286 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 50/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2021

111287 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng free βhCG, PAPP-A, Androstenedione, Estradiol, Progesterone, Testosterone TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2983/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/11/2022

111288 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Fructosamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 262022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

111289 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Fructosamine 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/24/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022

111290 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Fructosamine 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/24-01/PCBPL- BYT Đã thu hồi
03/03/2022

111291 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Fructosamine 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 142023-GS/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
25/07/2023

111292 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng FT3, FT4, T3, T4, TSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 269/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
19/08/2021

111293 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng FT3, FT4, T3, T4, TSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 201/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/11/2022

111294 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng FT3, FT4, T3, T4, TSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 55/2023/NA-PL Còn hiệu lực
09/03/2023

111295 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng G-6-PDH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 222022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

111296 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng G-6-PDH 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/07/PCBPL- BYT Đã thu hồi
09/02/2022

111297 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng G-6-PDH 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 042023-GS/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
25/07/2023

111298 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng G6PD TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 58/2024/NP-PL Còn hiệu lực
21/03/2024

111299 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 13-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

111300 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Glucose, Hemoglobin và Hematocrit TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-078/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022