STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111361 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm mỡ máu 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/18-01/PCBPL- BYT Đã thu hồi
03/03/2022

111362 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm mỡ máu 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 102023-GS/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
25/07/2023

111363 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

111364 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 182022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

111365 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 71 thông số miễn dịch TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240220-04/BPL-NDX Còn hiệu lực
21/02/2024

111366 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 74 thông số miễn dịch TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240220-05/BPL-NDX Còn hiệu lực
21/02/2024

111367 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 83/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
03/07/2021

111368 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 298/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
08/09/2021

111369 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-058/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2022

111370 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-079/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

111371 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-035/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/06/2023

111372 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-045/PLTTBYT Còn hiệu lực
17/03/2022

111373 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0022 Còn hiệu lực
23/03/2022

111374 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 137/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

111375 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 80 thông số sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-109/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

111376 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 80 thông số sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-027/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023

111377 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 81 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-084/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

111378 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 81 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-039/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/06/2023

111379 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 82 thông số sinh hóa và thuốc điều trị TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240220-02/BPL-NDX Còn hiệu lực
21/02/2024

111380 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 83 thông số sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-082/PLTTBYT Còn hiệu lực
20/11/2023

111381 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 86 thông số xét nghiệm sinh hóa 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 232022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

111382 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 89 thông số hóa sinh, miễn dịch và thuốc điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 46/2024/NP-PL Còn hiệu lực
07/02/2024

111383 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 9 dấu ấn tim mạch TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240220-01/BPL-NDX Còn hiệu lực
21/02/2024

111384 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 9 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-087/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

111385 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 9 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-054/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/06/2023

111386 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 9 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 12/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
27/06/2022

111387 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 9 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 65/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
11/08/2022

111388 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 9 thông số đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 48/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2021

111389 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng A-1-acid glycoprotein (A1AGP), alpha-1-antitrypsin (A1AT) và β2-microglobulin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0011 Còn hiệu lực
10/03/2022

111390 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng A-1-acid glycoprotein (A1AGP), alpha-1-antitrypsin (A1AT) và β2-microglobulin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0007 Còn hiệu lực
18/03/2022