STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111571 Vật liệu làm hàm giả TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/1311/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

111572 Vật liệu làm hàm giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191394 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
18/12/2019

111573 Vật liệu làm hàm giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 283-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
25/04/2020

111574 Vật liệu làm hàm giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 283-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
25/04/2020

111575 Vật liệu làm hàm giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 258-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
25/04/2020

111576 Vật liệu làm hàm giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 258-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
25/04/2020

111577 Vật liệu làm hàm giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 476-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

111578 Vật liệu làm hàm giả tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 05/CBPL/Shiva Còn hiệu lực
10/08/2023

111579 Vật liệu làm hàm khay cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1766/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN Còn hiệu lực
11/11/2020

111580 Vật liệu làm hàm răng giả (dạng bột và lỏng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 02-PLTTB-BYT-DEN/2024 Còn hiệu lực
26/01/2024

111581 Vật liệu làm hàm răng giả dạng bột TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 02-PLTTB-BYT-DEN/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

111582 Vật liệu làm hàm răng giả dạng lỏng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 03-PLTTB-BYT-DEN/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

111583 Vật liệu làm khay chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 05/SM/PL-22 Còn hiệu lực
13/03/2024

111584 Vật liệu làm khay duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 07/HLM19/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ABC GROUP Còn hiệu lực
27/11/2019

111585 Vật liệu làm khay lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 107/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
11/10/2021

111586 Vật liệu làm khung răng bằng hợp kim Niken và Crom TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1810/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Đăng Còn hiệu lực
19/10/2019

111587 Vật liệu làm khung răng bằng hợp kim Niken và Crom TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1810/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Đăng Còn hiệu lực
19/10/2019

111588 Vật liệu làm khung răng bằng hợp kim Niken và Crom TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1810/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Đăng Còn hiệu lực
19/10/2019

111589 Vật liệu làm khung răng giả tháo lắp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2913A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/12/2022

111590 Vật liệu làm khuôn răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 059-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

111591 Vật liệu làm khuôn răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210851-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/11/2021

111592 Vật liệu làm khuôn đúc răng giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1926/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
30/11/2020

111593 Vật liệu làm khuôn đúc răng giả TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG 032022 Còn hiệu lực
22/04/2022

111594 Vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020207A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
05/04/2020

111595 Vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021021A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
25/01/2021

111596 Vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 26/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
16/03/2022

111597 VẬT LIỆU LÀM MÁNG DUY TRÌ CHỈNH NHA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 03/2022/PL-NVDENT Còn hiệu lực
08/09/2022

111598 Vật liệu làm máng tẩy trắng răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019205A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
30/03/2020

111599 Vật liệu làm mão răng tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 05SP-2023PL/DTH Còn hiệu lực
16/08/2023

111600 Vật liệu làm mặt dán sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191393 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
18/12/2019