STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112051 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 201222/NP Còn hiệu lực
20/12/2022

112052 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/G-Pharma Còn hiệu lực
08/01/2024

112053 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 2403/DSV/PL-23 Còn hiệu lực
24/03/2023

112054 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/UP/VLTR Còn hiệu lực
28/03/2023

112055 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/Vigodent Còn hiệu lực
03/04/2023

112056 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH 01/CBPL/PK Còn hiệu lực
19/05/2023

112057 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 061222/NP Còn hiệu lực
21/06/2023

112058 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/RB/VLTR Còn hiệu lực
27/06/2023

112059 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 31/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2023

112060 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 30062023/MC-PL Còn hiệu lực
30/06/2023

112061 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 02/CBPL/Shiva Còn hiệu lực
10/08/2023

112062 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 01SP-2023PL/DTH Còn hiệu lực
23/08/2023

112063 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 02/CBPL/UP/VLTR Còn hiệu lực
26/10/2023

112064 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 02/CBPL/Vigodent Còn hiệu lực
01/11/2023

112065 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232011/LN-GC-GUI/BPL Còn hiệu lực
20/11/2023

112066 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM 01B-2023/PLLACO-SP Còn hiệu lực
23/11/2023

112067 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 14/112022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112068 VẬT LIỆU TRÁM RĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 31082023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

112069 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 13/102022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112070 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 01082022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112071 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 032022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112072 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 012022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112073 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 26072023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

112074 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI 20/PL/MMH Còn hiệu lực
21/02/2024

112075 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 0323FUJI-PL/DTH-GC Còn hiệu lực
08/03/2024

112076 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM AA/KZ/06 Còn hiệu lực
22/03/2024

112077 Vật liệu trám răng Cube Composite TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 535.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HVN NETWORKS Còn hiệu lực
09/10/2020

112078 Vật liệu trám răng Cube Flow TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 535.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HVN NETWORKS Còn hiệu lực
09/10/2020

112079 Vật liệu trám răng Cube Temp TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 535.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HVN NETWORKS Còn hiệu lực
09/10/2020

112080 Vật liệu trám răng các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 005LPN/170000134/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN Còn hiệu lực
22/11/2021