STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112111 Vòng van tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 32-2022/PL-PT Còn hiệu lực
25/04/2022

112112 Vòng van tim và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018540 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
28/07/2019

112113 Vòng van tim và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018347 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỄN TÂY Còn hiệu lực
22/08/2019

112114 Vòng van tim hai lá loại bán cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 004/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

112115 Vòng van tim hai lá loại cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 004/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

112116 Vòng van tim hai lá, ba lá loại mềm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 004/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

112117 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0001/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
03/06/2019

112118 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0001/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
03/06/2019

112119 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0027/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
28/06/2019

112120 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0004/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
28/06/2019

112121 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05180717 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
02/08/2019

112122 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 459/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2019

112123 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 460/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2019

112124 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04240817 Công ty Cổ phần và Thương mai Quốc tế ATT Còn hiệu lực
08/08/2019

112125 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 745/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

112126 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0112/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
03/08/2021

112127 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/117 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

112128 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/128 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

112129 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0335/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
28/10/2021

112130 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/618 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

112131 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/151 Còn hiệu lực
24/08/2022

112132 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/152 Còn hiệu lực
24/08/2022

112133 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/166 Còn hiệu lực
02/11/2022

112134 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 1023PL/BYT-TTC Còn hiệu lực
09/10/2023

112135 Vòng van tim nhân tạo - Duran AnCore™ Annuloplasty Band with Chordal Guide TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0318/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
09/07/2019

112136 Vòng van tim nhân tạo - Duran AnCore™ Annuloplasty Band with Chordal Guide TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0318 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2021

112137 Vòng van tim nhân tạo và bộ thước đo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH QA-04/BPLTTBYT Còn hiệu lực
23/12/2022

112138 Vòng van tim nhân tạo và dụng cụ đo van - CG Future™ Annuloplasty Ring, Model 638R TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 40/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/07/2019

112139 Vòng van tim nhân tạo và dụng cụ đo van - CG Future™ Anuloplasty Ring, Model 638R TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019

112140 Vòng van tim nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0050/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
18/10/2019