STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113071 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 173-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
31/10/2019

113072 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

113073 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

113074 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

113075 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

113076 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

113077 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

113078 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

113079 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

113080 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1609/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THẾ GIỚI NHA Còn hiệu lực
20/11/2020

113081 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1606/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Còn hiệu lực
20/11/2020

113082 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2001/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Còn hiệu lực
01/02/2021

113083 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02280518 Công ty TNHH TM Dịch vụ Gia Mạnh Còn hiệu lực
22/04/2021

113084 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 107/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
11/10/2021

113085 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 230307/PL-dSIGN-IVUSA Còn hiệu lực
07/03/2023

113086 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIODENT 0409/2023/BIODENT Còn hiệu lực
31/10/2023

113087 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GDENT 0109/GD-PLTTBYT Còn hiệu lực
15/11/2023

113088 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 220921/PL-IV-KL Còn hiệu lực
26/12/2023

113089 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 61/1900000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/01/2024

113090 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LAVA 3M 2003/2023/LAVA3M Còn hiệu lực
25/03/2024

113091 Vật liệu làm răng giả dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 106/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
17/11/2020

113092 Vật liệu làm răng giả tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200409 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
31/07/2020

113093 Vật liệu làm răng giả tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200006 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/02/2020

113094 Vật liệu làm răng giả tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210869/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
22/11/2021

113095 Vật liệu làm răng giả tạm thời TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
23/11/2021

113096 Vật liệu làm răng giả tạm thời TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
23/11/2021

113097 Vật liệu làm răng giả tạm thời ( Tempron) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
27/12/2021

113098 Vật liệu làm răng giả tạm thời (Tempron) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
25/11/2021

113099 Vật liệu làm răng giả tạm thời (Unifast III) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
25/11/2021

113100 Vật liệu làm răng giả tạm thời (Unifast III) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
27/12/2021