STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87656 Máy đo thân nhiệt dùng cho cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 14/2018/180000013/PCBPL - BYT Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại Úc Việt Còn hiệu lực
14/07/2019

87657 Máy đo thân nhiệt dùng cho cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 14/2018/180000013/PCBPL - BYT Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại Úc Việt Còn hiệu lực
14/07/2019

87658 Máy đo thân nhiệt kết hợp nhận diện khuôn mặt TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 488.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUEEN ANN NHA TRANG Còn hiệu lực
29/09/2021

87659 Máy đo thân nhiệt kết hợp nhận diện khuôn mặt TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 527.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN XUÂN QUANG Còn hiệu lực
23/10/2021

87660 Máy đo thân nhiệt kết hợp nhận diện khuôn mặt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2443/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ E-WTS Còn hiệu lực
29/11/2021