STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87661 Máy đo thị trường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 20/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

87662 Máy đo thị trường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 1906/TTBYTL-A/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

87663 Máy đo thị trường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 160/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can Còn hiệu lực
14/12/2021

87664 Máy đo thị trường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC 12-2022/KQPL-KTHL Còn hiệu lực
23/02/2023

87665 Máy đo thị trường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM 231019-01/PLB-PRVN Còn hiệu lực
19/10/2023