STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87726 Máy đo đường huyết Vivacheck Eco TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 0015.2022PL-TK/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/04/2022

87727 Máy đo đường huyết Vivacheck Eco TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 0015.2022PL-TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/04/2022

87728 Máy đo đường huyết VIVACHEK ECO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 039-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thành Khoa Còn hiệu lực
10/10/2019

87729 Máy đo đường huyết VIVACHEK ECO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0399PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

87730 Máy đo đường huyết điện tử ( bao gồm máy chính, bút chích máu OPTILET MINI, kim chích máu OPTILETS LANCETS) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021066B/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐỨC THẮNG Còn hiệu lực
16/04/2021