STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87771 Miếng Băng dán mắt TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 302-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mây Vàng Còn hiệu lực
12/07/2019

87772 Miếng Băng dán mắt ORTOLUX TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 125-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mây Vàng Còn hiệu lực
11/05/2020

87773 Miếng Băng dán mắt ORTOLUX Air TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 125-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mây Vàng Còn hiệu lực
11/05/2020

87774 Miếng Băng dán mắt ORTOPAD TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 125-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mây Vàng Còn hiệu lực
11/05/2020

87775 Miếng băng gạc dùng cho vết thương dạng lỗ sâu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 183PL-TTDV Văn phòng Kwan Star Co.,Ltd tại Hà Nội Còn hiệu lực
27/08/2020