STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87836 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 210/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
07/12/2021

87837 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 19/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2022

87838 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 19/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2022

87839 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LEGATEK PL-LGT-MA01-2307 Còn hiệu lực
12/07/2023

87840 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-FC01-230731 Còn hiệu lực
31/07/2023