STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87866 Móc bản sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 351/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

87867 Móc bản sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/528 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

87868 Móc bản sống CD HORIZON (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 72/MED0518/(1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

87869 Móc bản sống CD HORIZON (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 73/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

87870 Móc bản sống và cuống cung, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019