STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87941 Nẹp khóa nén ép bản rộng 4.5/5.0 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 181/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

87942 Nẹp khóa nén ép các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/675 Còn hiệu lực
10/02/2022

87943 Nẹp khóa nén ép các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/674 Còn hiệu lực
10/02/2022

87944 Nẹp khóa nén ép Metaphyseal - II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 72/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

87945 Nẹp khóa nén ép Metaphyseal 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 182/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019