STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87946 Nẹp khóa hai cột đầu dưới xương quay mặt trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

87947 Nẹp khóa hành xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-406-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/06/2019

87948 Nẹp khóa hành xương cho xương cánh tay mặt trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

87949 Nẹp khóa hành xương cho xương cánh tay mặt trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

87950 Nẹp khóa kết hợp xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG MAI 190723/HKTImplant/CVPL-HM Còn hiệu lực
20/10/2023