STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87966 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 250/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

87967 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 251/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

87968 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 45/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/11/2020

87969 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 46/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/11/2020

87970 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày 3.5 các kích cỡ - II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 192/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019