STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88011 Nẹp khóa đầu dưới xương mác TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

88012 Nẹp khóa đầu dưới xương mác mặt bên 2.7/3.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 174/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

88013 Nẹp khóa đầu dưới xương mác mặt bên 2.7/3.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 175/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

88014 Nẹp khóa đầu dưới xương quay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 123/MKM/0720 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
24/08/2020

88015 Nẹp khóa đầu dưới xương quay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 123/MKM/0720-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021