STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88096 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 05/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
22/11/2022

88097 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/11/2022

88098 Ống nghe y khoa Littmann TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190998 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

88099 Ống nghe y khoa Littmann TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200126 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/06/2021

88100 Ống nghe y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBYS003a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Còn hiệu lực
06/10/2019