STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88141 Phim X-quang photpho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200295 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
21/05/2020

88142 Phim X-quang photpho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200752 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/12/2020

88143 Phim X-quang răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200064 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
18/03/2020

88144 Phim X-Quang thường quy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0019-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Còn hiệu lực
08/10/2019

88145 Phim X-quang Y tế TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 362-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh Sông Mê Kông Còn hiệu lực
12/07/2019