STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88156 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2700A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

88157 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM VIỆT 2709/2022/PL-PHUONGNAMVIET Còn hiệu lực
22/10/2022

88158 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI 012022/VBPL-YTDH Còn hiệu lực
26/12/2022

88159 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM SVCE-23L010/V Còn hiệu lực
08/03/2023

88160 Phim X-quang Y Tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THUẦN VIỆT 2023 Còn hiệu lực
21/04/2023