STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88171 Môi trường nuôi cấy phôi nang TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 39-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

88172 Môi trường nuôi cấy phôi nang ngày 5 hệ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 359/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
04/06/2020

88173 Môi trường nuôi cấy phôi nang ngày 5 hệ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

88174 Môi trường nuôi cấy phôi nang ngày 5-6 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020

88175 Môi trường nuôi cấy phôi nang Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 173/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020