STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88191 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Chocolate (CAXV 90mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 02/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
15/01/2024

88192 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Chocolate-Bacitracine (CABACI-90 mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024

88193 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Chocolate-Bacitracine (CABACI-90 mm)Urea Base Agar (AU- 5 ml) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024

88194 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Chromogenic Coliform Agar(CCA 90mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 02/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
15/01/2024

88195 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Enterococci Selective Agar (EA-90 mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024