STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88196 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Cary blair 3ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024

88197 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Chai cấy máu 2 phase Aerobie/BHI Agar 125 ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024

88198 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Chocolate (CAXV 90mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 02/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
15/01/2024

88199 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Chocolate-Bacitracine (CABACI-90 mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024

88200 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Chocolate-Bacitracine (CABACI-90 mm)Urea Base Agar (AU- 5 ml) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024