STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88251 Ống mở khí quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 40/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

88252 Ống mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 099 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
07/04/2020

88253 Ống mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200210 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM PHÚC Còn hiệu lực
06/05/2020

88254 Ống mở khí quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 67/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2020

88255 Ống mở khí quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 88/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2020