STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88261 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 20/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/07/2022

88262 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÁT MINH 1009/2022/NT Còn hiệu lực
26/09/2022

88263 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 01/2022/ 170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
19/10/2022

88264 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM 04022023/PCBPL-MEDI Còn hiệu lực
07/02/2023

88265 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 166/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
14/06/2023