STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88271 Máy đo đa ký giấc ngủ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2386A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

88272 Máy đo đa ký giấc ngủ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 2022072510/HSTL.CLA Còn hiệu lực
02/12/2022

88273 Máy đo đa ký giấc ngủ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 23092310/HSTL.CLA Còn hiệu lực
26/09/2023

88274 Máy đo đa ký giấc ngủ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 23092310/.HSTL.CLA Còn hiệu lực
16/11/2023

88275 Máy đo đa ký giấc ngủ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 24021701/HSTL.CLA Còn hiệu lực
19/02/2024