STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88286 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 06-2022/KQPL Còn hiệu lực
22/09/2023

88287 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 22/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
02/11/2023

88288 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN 011123/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

88289 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN 010923/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

88290 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 10/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023