STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88316 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 303/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

88317 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN 02C/12/22/KQPL-MYVAN Còn hiệu lực
15/12/2022

88318 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.22-STG/PL-NK Còn hiệu lực
05/10/2023

88319 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 19.22-STG/PL-NK Còn hiệu lực
10/10/2023

88320 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 20.22-STG/PL-NK Còn hiệu lực
10/10/2023