STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88361 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 19.24-STG/PL-NK Còn hiệu lực
18/01/2024

88362 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 20.24-STG/PL-NK Còn hiệu lực
18/01/2024

88363 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 21.24-STG/PL-NK Còn hiệu lực
18/01/2024

88364 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.24-STG/PL-NK Còn hiệu lực
18/01/2024

88365 Máy đo đông máu bán tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2574 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019