STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88366 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-825/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/01/2020

88367 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 27/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/11/2019

88368 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 111/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
11/05/2020

88369 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 111/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
11/05/2020

88370 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 111/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
11/05/2020