STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88371 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 57/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

88372 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 58/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

88373 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 59/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

88374 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

88375 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 61/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020