STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88401 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

88402 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 61/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

88403 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 62/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

88404 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 116/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/02/2020

88405 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 117/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/02/2020