STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88426 VẬT LIỆU COMPOSITE TRÁM RĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 06-PLTTB-BYT-DEN/2022 Còn hiệu lực
03/10/2022

88427 VẬT LIỆU COMPOSITE TRÁM RĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 11-PLTTB-BYT-DEN/2022 Còn hiệu lực
03/10/2022

88428 Vật liệu composite trám răng sau TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-028-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021

88429 Vật liệu composite trám răng sau TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-056-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2021

88430 Vật liệu composite đặc Escom100 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
18/03/2020