STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88461 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số xét nghiệm khí máu 3 mức nồng độ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/09/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

88462 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số xét nghiệm miễn dịch đặc biệt 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/06/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

88463 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 11 thông số xét nghiệm dịch não tuỷ 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/25/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022

88464 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 11 thông số xét nghiệm dịch não tuỷ 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/25-01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

88465 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số cặn nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 259/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/12/2022