STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88501 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-420-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019

88502 Mũi khoan TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 226-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
06/12/2019

88503 Mũi khoan TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 226-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
06/12/2019

88504 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 505/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/12/2019

88505 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 562/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/12/2019