STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88516 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

88517 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181519 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
13/03/2021

88518 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181557 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
14/03/2021

88519 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-137-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/04/2021

88520 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 815A-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
14/06/2021